* regulamin konkursu fotograficznego pt."Raciborzanie"

§ 1 Organizator
1. Organizatorem konkursu jest Miasto Racibórz z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz.
2. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Promocja kultury ziemi raciborsko – rybnickiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. Konkurs, a przede wszystkim wystawa będąca jego rezultatem, są integralna częścią tzw. „Dnia dialogu pomiędzy historią a współczesnością”, który będzie miał miejsce na raciborskim Rynku w dniu 5 czerwca 2010 roku.
§ 2 Cele
1. Celem konkursu, obok tradycyjnego upowszechniania fotografii jako dziedziny sztuki, jest zachęta do unikalnego spojrzenia na mieszkańców Raciborza, uchwyconych okiem fotografa w sposób możliwie naturalny w ich codziennym życiu.
2. Mile widziane są realizacje fotograficzne, twórczo nawiązujące do hasła: „Dzień dialogu pomiędzy historią a współczesnością” oraz odbywające się w przestrzeni publicznej Raciborza.
§ 3 Uczestnicy
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „uczestnikami konkursu” .
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
§ 4 Warunki ogólne dotyczące udziału
1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie prac fotograficznych/zdjęć (plików zdjęciowych), zwanych dalej „pracami konkursowymi”, o zadanej tematyce, określonej w § 2 do dnia 25 maja 2010 r. O zachowaniu terminu decyduje data wysłania maila przez uczestnika konkursu .
2. Do udziału w konkursie zgłaszać można tylko i wyłącznie prace konkursowe poświęcone mieszkańcom Raciborza i wykonane na terenie Miasta Racibórz.
3. Prace konkursowe należy przesyłać w formie elektronicznej na adres mailowy: fotoraciborzanie@gmail.com, z zastrzeżeniem § 9 niniejszego regulaminu .
4. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć informacje o jej autorze/właścicielu : imię i nazwisko/nazwę, adres/siedzibę i telefon kontaktowy autora/właściciela, a także tytuł pracy konkursowej i dwa-trzy zdania na temat samej pracy konkursowej lub osób na niej się znajdujących, jak i oświadczenie, o którym mowa w § 9 niniejszego regulaminu., zwane dalej „zgłoszeniem” .
5. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 5 prac konkursowych, bez względu na to czy są traktowane jako cykl czy indywidualnie.
6.Zgłoszeń uczestników konkursu będących osobami fizycznymi nie posiadających zdolności do czynności prawnych (małoletni do ukończenia 13 roku życia, osoby ubezwłasnowolnione całkowicie) lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby które ukończyły 13 rok życia, a nie ukończyły 18 roku życia, osoby ubezwłasnowolnione częściowo) dokonują ich prawni opiekunowie – przedstawiciele ustawowi drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem § 9 niniejszego regulaminu.
7. Zgłoszeń uczestników konkursu będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej dokonują uprawnione z mocy przepisów prawa (w tym umów, statutów i innych aktów założycielskich) organy, załączając aktualny – wystawiony na co najmniej 3 miesiące przed terminem określonym w ust. 1 wypis z właściwego rejestru, w przypadku podmiotów podlegających rejestracji, zgodnie z przepisami prawa, z zastrzeżeniem § 9 niniejszego regulaminu.
§ 5 Warunki dotyczące prac
1. Zalecany format przesyłanych prac konkursowych to JPG w minimalnej rozdzielczości 2400 pikseli dla dłuższego boku, bez manipulowania pierwotnym obszarem DPI.
2. Jeżeli uczestnik konkursu zgłasza więcej niż jedną pracę konkursową, to każdą kolejną przesyła w osobnym mailu, spełniającym wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.
3. Maksymalny rozmiar jednej wiadomości mailowej to 20mb.
4. W szczególnych wypadkach takich jak : przesyłanie plików o większej pojemności niż określona w ust. 3, brak dostępu do sieci internetowej, możliwe jest dostarczenie zgłoszenia (z zastrzeżeniem § 9) i prac konkursowych na płycie CD, na adres: Przystanek Kulturalny „Koniec Świata”, ul.K.Miarki 3a, 47-400 Racibórz, z dopiskiem „konkurs fotograficzny-Raciborzanie”, w terminie określonym w § 4 ust. 1 niniejszego regulaminu, po uprzednim poinformowaniu przewodniczącego Jury - Leszka Szczasnego na nr tel.kom. 788 945 820.
5. Przedmiotem konkursu mogą być także prace konkursowe stanowiące pliki cyfrowe, będące efektem skanowania tradycyjnych negatywów.
6. Dopuszcza się prace konkursowe czarno-białe i kolorowe, poddane obróbce cyfrowej, ale tylko w zakresie kadrowania, kontrastowania, wyostrzania, nasycania barw.
7. Niedozwolone jest przede wszystkim usuwanie z prac konkursowych bądź dodawanie do prac konkursowych jakichkolwiek elementów, jak również nadawanie tym elementom innego kształtu.
8. Prace konkursowe nie spełniające warunków określonych w niniejszym regulaminie (również te, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry np. daty), jak i zgłoszenia niezgodne z wymaganiami niniejszego regulaminu będą dyskwalifikowane.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac konkursowych o niskiej jakości technicznej, uniemożliwiającej przygotowanie wydruków w formacie 70x100cm.
§ 6 Terminy
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 9 maja 2010 roku.
2. Nadsyłanie prac konkursowych trwa do dnia 25 maja 2010 roku.
3. O wynikach konkursu na podstawie decyzji Jury uczestnicy konkursu zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie (sms) do dnia 31 maja 2010 roku.
4. Wystawa wyłonionych przez Jury prac konkursowych na raciborskim Rynku, połączona z plebiscytem wśród publiczności odbędzie się w dniu 5 czerwca 2010 roku.
§ 7 Jury i ocena prac
1. Oceny prac konkursowych, jak i decyzji o dyskwalifikacji zgłoszonych prac konkursowych, zgłoszeń nie spełniających wymogów (w tym zgłoszonych po terminie) określonych w niniejszym regulaminie dokona Jury.
2. W skład Jury wejdą :
1)koordynatorzy i pomysłodawcy wydarzeń kulturalnych odbywających się pod nazwą „Dzień dialogu pomiędzy historią a współczesnością” :
a)Zbigniew Wieczorek,
b)Dawid Wacławczyk,
c)Piotr Dominiak,
d)Krzysztof Fedyn,
e)oraz Leszek Szczasny - przewodniczący Jury
3. Jury zbierze się w wyznaczonym przez przewodniczącego miejscu, najpóźniej do dnia 30 maja 2010 roku.
4. Jury obraduje i jest umocowane do podejmowania decyzji w co najmniej 3-osobowym składzie.
5. Jury dokona spośród prawidłowo zgłoszonych prac konkursowych selekcji maksimum 40 prac konkursowych, najpełniej oddających cele konkursu oraz te o największych walorach artystycznych, które jako wielkoformatowe wydruki (70x100cm) zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie na raciborskim Rynku w dniu 5 czerwca 2010 roku.
6. Kryterium oceny będą również krótkie opisy dołączane do prac konkursowych, o których mowa w ust. 4 § 4 niniejszego regulaminu i które zostaną umieszczone wraz z nazwiskiem autora na wystawie.
7. Nadesłane prace konkursowe i zgłoszenia do udziału w konkursie zdyskwalifikowane przez Jury zgodnie z ust. 1 nie będą brały udziału w konkursie i w formie pisemnej zostaną zwrócone zgłaszającemu w ciągu 30 dni, po podjęciu decyzji przez Jury w tym zakresie.
8. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne, w sprawach spornych decydujący jest głos przewodniczącego.
9. Jury sporządza ze swoich obrad protokół zawierający dane nagrodzonych uczestników konkursu oraz ich prac, który zostanie podpisany przez obradujących członków Jury .
10. Członkowie Jury i ich małżonkowie, dzieci, krewni i powinowaci w linii prostej, osoby związane z członkami Jury węzłami przysposobienia, opieki lub kurateli nie mogą brać udziału w konkursie.
11. Decyzja Jury zostanie upubliczniona w dniu 5 czerwca 2010 roku w trakcie otwarcia wystawy pokonkursowej.
§ 8 Nagrody
1. Głównymi nagrodami dla uczestników konkursu, wyłonionych przez Jury, o których mowa w § 7 niniejszego regulaminu będą wielkoformatowe wydruki ich prac konkursowych, które po zakończeniu ekspozycji przez Organizatora na wystawie dnia 5 czerwca 2010 r. oraz jej ewentualnych powtórzeń, najpóźniej do końca 2010 roku, zostaną przekazane uczestnikom konkursu na własność.
2. Dodatkowo Jury przyzna autorom trzech najlepszych prac nagrody rzeczowe, które zapewnia Organizator konkursu (pozycje książkowe oraz drobne gadżety).
3. Specjalną nagrodą będzie także nagroda publiczności (pozycja książkowa) dla jednego z uczestników konkursu, określonych w ust. 1.
4. Nagroda, o której mowa w ust. 3 zostanie przyznana temu uczestnikowi konkursu, którego praca konkursowa, eksponowana zgodnie z ust. 1, zostanie wybrana w plebiscycie przeprowadzonym wśród mieszkańców Raciborza w dniu 5 czerwca 2010 roku, podczas wystawy.
5. Plebiscyt będzie polegał na wrzucaniu do ustawionej w miejscu wyznaczonym przez przedstawiciela Organizatora urny kart do głosowania wydawanych przez przedstawiciela Organizatora.
6. Organizator (przedstawiciel Organizatora) ogłosi na stronie internetowej Urzędu Miasta Racibórz niniejszy regulamin w terminie do 21 maja 2010 r. oraz poinformuje ustnie dnia 5 czerwca 2010 roku o przeprowadzanym plebiscycie oraz o celu i zasadach uczestnictwa w nim.
7. Karty, o których mowa w ust. 5 będą anonimowe i zawierały numery wystawionych prac konkursowych (umieszczonych w widocznym miejscy przy pracach, nadawanych kolejno) oraz puste miejsca przy numerach prac, w których postawienie znaku „X” będzie oznaczało oddanie głosu na daną pracę konkursową.
8. Oddać głos można tylko na jedną wystawioną pracę konkursową.
9. Na karcie do głosowania nie można dokonywać skreśleń i poprawek.
10. Karty do głosowania niezgodne z ust. 8 i 9, a także zniszczone i uszkodzone w stopniu uniemożliwiającym ich odczytanie są nieważne i nie biorą udziału w głosowaniu.
11 . Wydawanie kart do głosowania będzie odbywało się w godzinach od 12.00 do 17.00.
12. Oddawanie głosów w plebiscycie będzie trwało do godz. 18.00
13. Po zakończeniu głosowania Organizator (przedstawiciel Organizatora) otworzy urnę z kartami do głosowania i dokona przeliczenia oddanych na nich głosów, z czego sporządzony zostanie protokół określający liczbę ważnych kart do głosowania zawierających głosy oddane na poszczególne prace konkursowe, liczbę kart do głosowania nieważnych i nie biorących udziału w głosowaniu, liczbę głosów ogółem, zwycięzcę plebiscytu – uczestnika konkursu, którego wystawiona praca konkursowa otrzymała większość ważnie oddanych głosów .
14. W razie otrzymania równej liczby głosów przez więcej niż jednego uczestnika konkursu, przyjmuje się, że uczestnicy ci są zwycięzcami plebiscytu ex aequo .
15. Karty do głosowania i protokół, o którym mowa w ust. 12 zostaną przechowane przez Organizatora .
16. Wyniki plebiscytu Organizator (przedstawiciel Organizatora) ogłosi ustnie, niezwłocznie po sporządzeniu protokołu, o którym mowa w ust. 12 podczas wystawy dnia 5 czerwca 2010 r. i wręczy nagrodę zwycięzcy (zwycięzcom) wyłonionym w plebiscycie.
§ 9
1. Zgłoszenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestników konkursu warunków niniejszego „Regulaminu konkursu fotograficznego pt. Raciborzanie” i oświadczeniem, że uczestnik konkursu posiada w pełni prawa autorskie do fotografii zgłoszonych w niniejszym konkursie, a w przypadku portretów uzyskał zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych, zgodnie z przepisami prawa (w miarę możliwości zobowiązany jest załączyć do zgłoszenia zgodę w formie pisemnej tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku).
2. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w razie zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby uwiecznione na pracach konkursowych, zgłoszonych w niniejszym konkursie.
3. Uczestnicy konkursu załączają do zgłoszenia, o którym mowa w § 3 – 6 niniejszego regulaminu w formie elektronicznej i w formie pisemnej na podany niżej adres następujące oświadczenia :
1) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu fotograficznego pt. „Raciborzanie” w celach wynikających z niniejszego regulaminu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /t.j. z 2002 r. Dz.U. z 101, poz. 926, z późn.zm./, oświadczenie to dotyczy tylko uczestników konkursu będących osobami fizycznymi ;
2) Oświadczenie przez uczestnika konkursu o udzieleniu Organizatorowi Konkursu – Miastu Racibórz, reprezentowanemu przez Prezydenta Miasta Raciborza nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, na czas oznaczony do 31 grudnia 2015 r. na następujących polach eksploatacji : udostępnianie (oryginału i egzemplarzy prac konkursowych) - publiczne wystawienie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym na terenie kraju i zagranicą ;
4. Wzór oświadczeń, o których mowa w ust. 3 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 i 4 w formie pisemnej należy przesyłać lub składać osobiście na adres : Urząd Miasta Racibórz, Wydział Edukacji Kultury i Sportu ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz z dopiskiem „konkurs fotograficzny-Raciborzanie”, a w formie elektronicznej na adres wskazany w § 4 ust. 3 niniejszego regulaminu do dnia 25 maja 2010 roku .
6. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 5 decyduje data stempla pocztowego, prezentata z datą wpływu naniesiona przez Organizatora (upoważnionych pracowników Organizatora).
§10 postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych .ZAŁĄCZNIK Nr 1
do Regulaminu konkursu fotograficznego pt. „RACIBORZANIE”
Racibórz dnia …………………………..
Uczestnik konkursu fotograficznego pt. „RACIBORZANIE”
…………………………………………………………………
(imię i nazwisko/ nazwa)*
…………………………………………………………………
(adres zamieszkania/siedziba)*
…………………………………………………………………
(nr PESEL/NIP/REGON)*
…………………………………………………………………
(nr dokumentu tożsamości/KRS/EGD)*
reprezentowany przez**
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
zwany dalej „Uczestnikiem” udziela niniejszym Organizatorowi konkursu fotograficznego pt. „RACIBORZANIE” – Miastu Racibórz z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 6, 47 – 400 Racibórz, reprezentowanemu przez : Prezydenta Miasta Raciborza – Mirosława Lenka, zwanemu dalej „Licencjobiorcą” niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na czas oznaczony tj. do 31 grudnia 2015 r. do prac konkursowych w liczbie …(***) zgłoszonych przez Uczestnika w konkursie fotograficznym pt. „RACIBORZANIE” na następujących polach eksploatacji : udostępnianie (oryginału i egzemplarzy prac konkursowych) - publiczne, wystawienie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym na terenie kraju i zagranicą ;
PODPIS


ZAŁĄCZNIK Nr2
Racibórz …………………………… .
Uczestnik konkursu fotograficznego pt. „RACIBORZANIE”
……………………………………………………………………………
imię i nazwisko
……………………………………………………………………………
adres zamieszkania
……………………………………………………………………………
(nr PESEL)
……………………………………………………………………………
(nr dokumentu tożsamości)
reprezentowany przez**
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
niniejszym oświadcza : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu fotograficznego pt. „Raciborzanie” w celach wynikających z niniejszego regulaminu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. z 2002 r. Dz.U. z 101, poz. 926, z późn.zm./
PODPIS


LEGENDA :
* - niepotrzebne skreślić ;
**-wypełnić w wypadkach określonych w § 4 ust. 6-7 regulaminu konkursu fotograficznego pt. „RACIBORZANIE” ;
*** - wpisać liczbę zgłoszonych prac konkursowych .

3 komentarze:

 1. gdzie można uzyskać informację,czy wysłane mejlowo zdjęcia zostały odebrane? jest możliwe jakieś potwierdzenie tego?
  poza tym oddając "załączniki" do urzędu miasta spotkałam się z ogromnym zdziwieniem ze strony urzędników. nie jestem pewna, czy dotrą one tam, gdzie powinny...

  OdpowiedzUsuń
 2. czy można dostarczyć te załączniki do kawiarni "Koniec Świata" ??? Bo nie wiem czy mi się uda je dostarczyć jutro do urzędu :(

  OdpowiedzUsuń
 3. To jakaś ściema.Znowu ktoś z "kultury od wniosków" skroił kasę dla swoich.

  OdpowiedzUsuń